Etkinlikler

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2021 Cuma günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde, aşağıda yer alan gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir.

Toplantı yeter sayısının yukarıda belirtilen gün ve saatte sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 15.06.2021 Salı günü saat 11:00’de, dernek merkezi olan Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Binası Tuzla/İstanbul adresinde aşağıda yer alan aynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. 

Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Tüzüğü 8. maddesi ve Dernekler Yönetmeliği 14. maddesi uyarınca 12.05.2021 tarihinde Yenigün Gazetesi ve Dernek web sitesinde ilan edilmesi suretiyle Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı yapılmakta olup, sayın üyelerimizin toplantıya katılım sağlamaları saygılarımız ile rica olunur.

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu,
 3. Toplantıyı yönetmek üzere Başkan, Başkan Vekili ve Yazman’dan oluşacak Divan Heyeti’nin seçimi,
 4. Divan Heyeti’ne Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda yetki verilmesi,
 5. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları, Denetim Kurulu raporları müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 6. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve Dernek mali tablo ve hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
 7. 2019 ve 2020 yıllarına ait işlem, muamele ve hesaplardan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hakkında karar alınması,
 8. Dernek ihtiyaçları için gerekli olması durumunda taşınmaz malların satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların başkaları lehinde oluşturulması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hakkında karar alınması,
 9. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğin Amacı ve Araçları” başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 10. Dernek Tüzüğü’nün “Derneğe Üye Olma Hakkı” başlıklı 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 11. Dernek Tüzüğü’nün “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 12. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyinin oluşturulması ve Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
 13. Dernek Tüzüğü’nün “Avrupa Evi Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinin kaldırılması hakkında karar alınması,
 14. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 15. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 16. 2021 yılına ait tahmini bütçe ve faaliyetlerin onaylanması hakkında karar alınması,
 17. Kapanış.

 

GENEL BAŞKAN 

                                                                                                                 PROF. DR. ZEYNEP ALEMDAR