Avrupa Birliği, amaçlarını ve değerlerini gerçekleştirip geliştirecek ve Birliğin, vatandaşlarının ve üye devletlerin çıkarlarına hizmet edecek tek bir kurumsal çerçeveye sahiptir. Avrupa Birliği’nin kurum ve organları şunlardır.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğruda halk tarafından seçilen organdır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Son Parlamento seçimi 2014 yılında yapılmıştır. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği’ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşuyor. Devamı için bakınız :

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45628&l=1

Avrupa Parlamentosu’nun resmi sayfasına ulaşmak için tıklayınız http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/

Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşur. Bu kişilere “komiser” adı verilir. Devamı için bakınız 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45629&l=1

Avrupa Komisyonunun resmi sayfasına ulaşmak için tıklayınız ec.europa.eu/index_en.htm

Avrupa Birliği Konseyi

Konsey, Avrupa Birliği üyesi devletlerin hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşan bir organ konumundadır. Konsey, Avrupa Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır. Konsey toplantılarına, karara bağlanacak konu doğrultusunda üye devletleri temsilen ilgili bakanlar katılır. Devamı için bakınız: www.ab.gov.tr/index.php?p=45630&l=1

AB Konseyi resmi sayfasına ulaşmak için tıklayınız:http://ec.europa.eu/index_en.htm

 

Avrupa Birliği Zirvesi

Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı’nın katılımı ile meydana gelir. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa’nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve temel politikaları belirleyen kararlar alır. Devamı için bkz : http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45631&l=1

Avrupa Birliği Zirvesi’nin resmi sayfasına ulaşmak için tıklayınız http://ec.europa.eu/index_en.htm

 

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.

Devamı için http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45632&l=1​.

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın resmi sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Avrupa Sayıştayı

Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin eder. Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir. Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak üzere 28 üyeden oluşmaktadır. Devamı için bkz. http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45633&l=1  

Avrupa Sayıştayı’nın resmi sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınızhttp://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır. Görevi, para birimi olarak Avro’yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu görevini üye devletlerin merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi içinde yerine getirir.Devamı için bkz: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45634&l=1

Avrupa Merkez bankasının resmi sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Ekonomik ve Sosyal Komite

Ekonomik ve Sosyal Komite; Parlamento’ya, Konsey’e ve Komisyon’a yardımcı olmak amacıyla öngörülmüş bir danışma kurumu olup, kararları bağlayıcı değil, danışma niteliktedir. Ekonomik ve Sosyal Komite, işçi ve işveren grupları ile belirli toplum kesimlerinin değişik menfaatlerini temsil eden gruplardan seçilen üyelerden oluşur. Komite, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösterir ve üyelerinin bağımsızlığı Antlaşma’da açıkça düzenlenmiştir…Devamı için bkz http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45636&l=1

Ekonomik ve Sosyal Komitenin resmi sayfası için tıklayınız: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Bölgeler Komitesi

Bölgeler Komitesi, AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan danışma nitelikli bir komitedir.Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösteren Komite’nin halihazırda 353 üyesi bulunmaktadır. Antlaşma’nın 305. maddesi uyarınca Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından atanırlar ve görev süreleri yenilenebilir… Devamı için bkz http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45637&l=1

Bölgeler komitesinin resmi sayfası için tıklayınız: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Avrupa Ombudsmanı bkz: http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45639&l=1

1992 yılında Maastricht Anlaşması ile tesis edilmiş bir Avrupa Birliği kurum olup görevleri arasında AB vatandaşlarının birlik kurumlarının yanlış idaresi hakkındaki şikayetlerini incelemek, gerekirse bizzat veya bir AP üyesi aracılığıyla şikayete neden olan konunun araştırılmasını sağlamak, şikayetin yönetildiği kurum hakkında AP’ye rapor hazırlamak sayılabilir.

Avrupa Ombudsmanı’nın resmi sitesi için tıklayınız:http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Avrupa Yatırım Bankası

<p”>Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliğinin finans kurumudur ve Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa Yatırım Bankası tüzel kişiliği haiz olup üyeleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerdir. Banka’nın görevi, Antlaşma’nın 309. maddesinde, Birliğin çıkarı doğrultusunda iç pazarın dengeli ve düzgün gelişimine katkı sağlamak olarak belirtilmektedir. Banka bu anlamda sermaye piyasasından ve öz kaynaklarından yararlanarak kazanç amacı gütmeksizin kredi vermek suretiyle bazı alanlardaki projelerin finanse edilmesini sağlar…Devamı için bkz http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45638&l=1</p”>

Avrupa Yatırım Bankasının resmi sitesi için tıklayınız:http://www.eib.europa.eu/?lang=en