TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Kütük No: 34.177.148

 

Madde 1- Derneğin Adı:

Derneğin adı TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ’dirMerkezi İstanbul’dadır.

Madde 2- Derneğin Amacı ve Araçları:

Derneğin amacı, Türkiye’nin hak ve çıkarları doğrultusunda Avrupa Birliği ile bütünleşmesine yardımcı olmak için kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalarda bulunmak, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dahil olduğu sivil toplum platformlarında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin eşit haklara sahip üyesi olması hedefine dönük  temsilini sağlamaktır.

Dernek, bu amaç doğrultusunda;

 1. Türkiye ve Türkiye dışında, yetkili kamu ve özel sektör birimleri ve sivil toplum örgütleriyle,  ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak temaslarda bulunur, görüş ve önerilerini doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşmasına önderlik eder, bu amaçla mevcut ortamdan en yüksek düzeyde yararlanır,
 1. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Avrupa Birliği fikrinin en geniş biçimde işlenebilmesi için gerekli girişimlerde bulunur, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,  bu tür programlara destek verir eğitim aracı ve eğitimci sağlanmasına katkıda bulunur,  bunun için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

 

 1. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de ve yurt dışında  toplantılargeziler, gösteriler, sergiler düzenler, düzenlenmiş olanlardan uygun gördüklerine katılır, bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar, yaptırır, yapılmakta olan ya da yapılacak bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılır, destek sağlar,
 1. Dernek merkezinde ya da dışında kitaplık, arşiv düzenlemesi yapar, yaptırır, eğitim aracı temin eder,

 

 1. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, plan ve projeler hazırlar, hazırlatır, bu plan ve projeleri ulusal veya uluslararası proje finans kuruluşlarına sunar veya sunulmasına katkı sağlar; plan ve proje yapan, yaptıran kuruluşlarla ortak hareket eder, birlikte plan ve projeler hazırlar, bunların proje finans kuruluşlarına sunulmasını sağlar; tek başına ya da müştereken hazırladığı plan ve projeleri uygular, uygulamasında görev alır, işbirliğinde bulunur, tek başına ya da müştereken hazırladığı plan ve projeler karşılığı ilgili mevzuat hükümlerine uygun mali yardım ve  bağıştan ya da her ne nam altında olursa olsun verilecek destekten yararlanır,
 1. Genel olarak uluslararası entegrasyon ve özel olarak da Avrupa Birliği konusunda yarışma düzenleyebilir, düzenlenen yarışmalara yarışmacı olarak katılabilir; bu tür organizasyonlar nedeniyle sağlanacak maddi imkanlardan ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yararlanır,

 

 1. Genel olarak uluslararası entegrasyon ve özel olarak da Avrupa Birliği konusunda eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yapar, bu kuruluşlarda eğitim görenleri destekler,
 1. Amaçları doğrultusunda, kitap, dergi, broşür yayımlar, yayımlatır, internet sitesi kurar, kurdurur; radyo-TV programı hazırlar, hazırlatır, hazırlanmasına katkıda bulunur, amacı doğrultusundaki her türlü yayına bilgi ve belge sağlar, dernek üyelerinin görüşlerini bu zeminlerde açıklamalarına katkıda bulunur,

 

 1. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere, bankalarda hesap açar, maddi mevcutlarını değerlendirir; taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, bunlarla ilgili olarak tapu kayıtlarını yaptırır, tapuya gerekli şerhleri verdirebilir.
 1. Amaçları, ilgili mevzuat hükümleri ve tüzük imkanları ölçüsünde diğer faaliyetlerde bulunur.

 

Madde 3- (Kurucuların ad ve adresleri ilişik listede gösterilmiştir.)

Madde 4- Derneğe Üye Olma Hakkı:

a) Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento eski yeni üyeleri,
b) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Türk Parlamento Heyeti’nin eski ve yeni üyeleri,
c) Derneğin amacına yönelik faaliyette bulunmayı arzulayan ve bu alanda yetenekli, 18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve yasal olarak dernek üyeliğine engel bir durumu olmayan Türk vatandaşları,
d)Derneğin amaçları doğrultusunda çabalarıyla bilinen ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular,
e)Derneğin amacına paralel yada bu amacı tamamlayıcı faaliyet gösteren tüzel kişiler,
Derneğe üye olabilir.
Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

I. Asıl Üyeler:

Asıl üyeler, Derneğe üye olmak hakkına sahip ve üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilip, Tüzükte belirtilen ödentilerini düzenli olarak ödeyen, seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asıl üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyelerin oy kullanma hakkı konusunda yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranılır.

II. Fahri Üyeler:

Fahri üyeler, Derneğin  amacına ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından, manevi , bedeni,  fikri  veya mali yardımda ve hizmette bulunan ve Yönetim Kurulunca fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir.

Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı olmayıp, sadece dinleyici sıfatı ile görüşmeleri izlemek  için Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, isterlerse Derneğe bağışta bulunabilirler.
f) Üye giriş (kayıt) ücreti: Üye giriş (kayıt) ücreti, derneğe kaydolan her üyeden kayıt anında bir kere alınır. Üye giriş ücreti Yönetim Kurulunun teklifi ile Dernek Genel Kurulu tarafında belirlenir. Yeni üye olacaklardan bir defaya mahsus olmak üzere 50  (elli) YTL. alınır.

Yıllık Aidat: Yıllık aidat her yıl alınan ve her üyenin ödemekle zorunlu olduğu aidattır. Dernek üyelerinden her yıl  alınacak aidat Yönetim Kurulunun teklifi ile Dernek Genel Kurulu tarafında belirlenir. Üyelerin ödeyecekleri yıllık ödenti miktarı 50 (elli) TL. dir.

 

Madde 5- Dernek Üyeliğine Giriş-Çıkış

1. Giriş:

Derneğe üye olmak isteyen ve madde 4/a, b, c fıkralarında  belirtilen kişiler,  adli sicil örneği ve Derneğe üye olmak için üyelik koşullarına sahip bulunduğuna dair bir beyanname ile birlikte yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. 4 (c) maddesinde gösterilen kişilerin, üyeliğe iki asıl üye tarafından da önerilmesi gerekir.Madde 4 (d) fıkrasında belirtilen kişilerin üyeliğe kabulü için yukarıdakilere ek olarak, Türkiye’de oturma izin belgesinin bir kopyası, Madde 5 (e)’de belirtilen tüzel kişilerin ise üyeliğe kabulü için adli sicil sureti gerekli  olmayıp, tüzel kişiliğin yetkili organ veya organlarının almış oldukları karar gerekir

Yönetim Kurulu bu başvuruları kabul veya reddedebilir. Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararı, 30 gün içerisinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

2. Çıkış:

Üyelikten çıkış, üyenin;
a. Yasal olarak üyelik hakkını kaybetmesi,
b. İstifası,
c. Aylık ödenti yükümlülüğünü 2 kez, yazılı uyarıya karşın, ilk uyarıdan itibaren üç ay içinde ödememesi,
d. Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarının görülmesi hallerinde Yönetim Kurulu çoğunlukla alacağı karar ile üyelikten çıkarılması şeklinde  olur.

Yukarıda sayılan nedenlerle Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aylık ödentisi, bağış ve diğer şekilde daha önce  yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar geri verilmez.

Madde 6- Derneğin Organları:

Dernek aşağıdaki organlardan oluşur:

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetim Kurulu
d. Onur Kurulu

Madde 7- Dernek Genel Kurulunun Toplanma Şekil ve  Zamanı:

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı en geç iki yılda bir  Mayıs ayında Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile İstanbul’da yapılır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı taktirde Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda ya da Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin beşte birinin yazılı istekleri üzerine yapılır.

Madde 8- Genel Kurula Çağrı Usulü:

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeleri, en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede duyurularak, elektronik postayla, normal postayla toplantıya çağrılabilir. Bu yöntemlerden hangisi veya hangileri kullanılarak çağrı yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir.. Bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılmaması halinde ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer de belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki  süre bir haftadan az olamaz.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Toplantının Yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılma sayısı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olmaz.

Toplantının Yapılış Usulü: 

Dernek Genel Kurulu, belirlenen gün, saatte ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla belirlenir ve toplantı, Genel Başkan tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve yazman  seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler de Yönetim Kurulu’na verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul Toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gizli oyla seçilir.

Madde 9- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı bulunan hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek Tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Derneğin feshedilmesi,
f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ile ilgili Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesinin Yönetim Kurulu’nun gözetim ve sorumluluğuna bırakılması,
g) Derneğe lüzumlu olan taşınmaz malların satın alınması, bağış, vasiyet yolu ile Derneğe intikal edenlerin Dernek üzerinde intikal ve tescil işlemlerinin yapılması, mülkiyetten başka ayni hakların oluşturulması veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki ayni hakların başkaları lehinde oluşturulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
h) Şube açılacak mahallerin belirlenmesi ve belirlenen yerlerde şube açmak üzere Yönetim Kurulu’nun görevlendirilmesi.
ı) Mevzuat ve Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 10- Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi)) asıl, 7 (yedi)  yedek üyeden oluşur. Tasnif sonucunda oy sırası itibariyle en fazla oy alan ilk yedi  üye asıldır. Yedek üyeler asıl üyelerden sonra aldıkları oy sırasına göre seçilmiş olurlar. Yönetim Kuruluna seçilmiş olanlar, seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarında  bir genel başkan, bir   genel başkan yardımcısı, bir genel sayman , bir genel Sekreter seçerek görev bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu, ,  başkanın veya genel sekreterin daveti üzerine toplanır. Mazeretsiz üst üste üç (3) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Yerine sırası ile yedek üye alınır. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı dörttür. kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda  yerine sırası ile yedek üyelerden alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra asıl üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

Madde 11- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Genel Kurul kararlarına ve Dernek Tüzüğüne göre Derneği tam yetkiyle temsil ve idare etmek,
b) Dernek Tüzüğünde yazılı amacın gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak,
c) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
e) Derneğin amacının gerçekleşmesi için gereken ücretli veya ücretsiz personeli işe almak veya işlerine son vermek,
f) Dernek Tüzüğünün çeşitli maddelerinde Derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususları sonuna kadar yerine getirmek, resmi gerçek ve tüzel kişilerle kurumlar bünyesinde  Derneği tam yetki ile temsil etmek,
g) Dernekle ilgili her türlü faaliyetin, verilen direktifler çerçevesinde yürütülmesi amacıyla, bir yürütme kurulu oluşturmak ve üyelerini belirlemek,
h) Dernek Tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
i) Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyi kurmak ve üyelerini belirlemek,
j) Türkiye’de bir Avrupa Evi kurmak ve üyelerini belirlemek,
k) Avrupa Birliği ile bütünleşme fikrinin üniversite gençliği bünyesinde geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Derneğin gençlik kolu gibi çalışacak olan “Avrupa Genç Kuşağı” kurmak ve faaliyetlerini kontrol etmek,
l) Yüksek Danışma Kurulu’nu oluşturmak ve Kurulu toplantıya çağırmak,

Madde 12- Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyinin oluşturulması ve Görev ve Yetkileri:

Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konseyi, Dernek Yönetim kurulu tarafından seçilecek yirmibir (21) asıl üyeden oluşur.Yönetim Kurulu üyeleri ,Konseyin doğal üyesidir. Ayrıca, Yönetim kurulu, yirmibir (21) yedek üye belirler.

Avrupa Hareketi Türkiye Ulusal Konsey üyeliği ve  Avrupa Evi Kurulu üyeliği aynı kişide birleşebilir.

Ulusal  Konsey, aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir:

a) Uluslararası  Avrupa  Hareketi ve Teşkilata üye Ulusal Konsey ve kuruluşlar nezdinde Türkiye Milli Konseyi’ni temsil etmek,
b) Dernek Tüzüğünde yazılı amacının gerçekleşmesi için Uluslararası Avrupa Hareketi  ve bu örgüte üye Ulusal Konsey ve kuruluşlar ile bağlantı kurmak, çalışmalar yapmak, seminer, konferans düzenlemek, yayınlar yapmak.

Ulusal Konsey üyelerinin seçilme, konseyin toplanma ve çalışma şekilleri bir yönetmelik ile düzenlenir.

Madde 13- Avrupa Evi Kurulu’nun oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Avrupa Evi Kurulu, Dernek Yönetim kurulu tarafından seçilecek  yirmibir (21) asıl üyeden oluşur.Yönetim Kurulu üyeleri ,Konseyin doğal üyesidir.Ayrıca Yönetim Kurulu, yirmibir (21) yedek üye belirler.

Avrupa Evi Kurulu üyeliği  ile Avrupa Türkiye Ulusal Konseyi üyeliği aynı kişide birleşebilir.   Avrupa Evi aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

a) Uluslararası Avrupa Evleri Federasyonu (FIME)  ve bu örgüte üye diğer Avrupa Evleri ve kuruluşlar nezdinde  Türkiye Avrupa Evi’ni temsil etmek,
b) Dernek Tüzüğü’nde yazılı amacın gerçekleşmesi için Uluslararası Avrupa Evleri  ve bu örgüte üye diğer Avrupa Evleri ve kuruluşlar ile bağlantı kurmak, çalışmalar yapmak, seminer, sempozyum, konferans gibi toplantılara katılmak, bu kuruluşlarla toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak.

Avrupa Evi Kurulunun seçilme, toplanma ve çalışma şekilleri bir yönetmelik ile düzenlenir.

 

Madde 14- Denetleme Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri :

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle ayrılması halinde sırası ile yedek üyeler alınır.  Denetleme Kurulu üyeleri aralarından birini başkan seçerler. Denetleme Kurulu, altı ayı aşmayan aralıklarla Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesap işlerini denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Madde 15- Onur Kurulu’nun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer.

Onur Kurulu, Merkez ve Şubeler tarafından yazılı başvuru ile üyelerin disiplin işlemlerini soruşturur ve Dernek Tüzüğünün 2’nci maddede yazılı amaca aykırı davranışlarda bulunan üyelerle, aylık ödentisini zamanında ödemeyen üyeler hakkında uyarma, kınama kararlarını verir; üyelikten sürekli  üyelikten çıkartmayı gerektiren bir durumun varlığına kanaat getirirse, bu durumu Yönetim Kurulu’na bildirir, nihai kararı Yönetim Kurulu verir.

Madde 16- Yüksek Danışma Kurulunun Oluşturulması , Görev ve Yetkileri:

Yüksek Danışma Kurulu, Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği konularında geniş bilgi ve deneyimlere sahip olan ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen onbeş (15) üyeden oluşur. Derneğin Onur Kurulu üyeleriyle Şube Başkanları, bu Kurulun doğal üyesidir. Yüksek Danışma Kurulu, Türkiye’nin Avrupa bütünleşmesine katılması yolunda Dernek tarafından yapılan ya da yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na görüş bildirir  ve öneriler sunar. Kurul üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçerler.

Yüksek Danışma kurulu, yılda en az bir kere, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte toplanır. Bu toplantılarda Yüksek Danışma Kurulu üyeleri tarafından Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili olarak yapılan değerlendirme, görüş ve öneriler Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinde göz önüne alınır.

Madde 17- Şube Kurulması:

Genel Kurul’un şube açılması kararının mevcut olduğu durumlarda, Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınan en az üç kişi Dernek şubesinin açılması ile görevlendirilir. Bu durum Şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bir yazıyla bildirilir. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yer ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresi belirtilir, ayrıca yazıya Dernek Tüzüğünün iki nüshası ile yetki belgesi eklenir.
Merkez Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Şube Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanmasını isteyebilir. Şube Genel Kurulları, Merkez Genel Kurulu toplantısından ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar önce tamamlanır.

Madde 18- Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Şube Genel Kurulunca karara bağlanır:

a) Şube organlarının seçilmesi,
b) Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
c) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Mevzuat ve Dernek Tüzüğünde Şube Genel Kurulunca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 19- Şubelerin Görev ve Yetkileri

A) Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

B) Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.          Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

C) Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir:

a) Şubeyi temsil etmek ,
b) Dernek Tüzüğü’nde yazılı amacın gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak,
c) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun görüş ve onayını aldıktan sonra Şube genel Kuruluna sunmak,
d) Şubeye üye kaydetmek,
e) Şubelerce tahsil edilen üye ödentileri ile kabul edilen bağışların ve Şube tarafından sağlanan tüm gelirlerin  dörtte birini Haziran ve Aralık sonu itibariyle en geç 15 gün içinde Merkezin gelir bütçesine aktarmak,
f) Şubenin bütçe harcamaları ve faaliyetleri hakkında Haziran ve Aralık sonu itibariyle altı aylık dönem raporları halinde Merkez Yönetim Kuruluna bilgi sunmak,
g) Dernek Tüzüğü’nün çeşitli maddelerinde Derneğin amacı ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususları  yerine getirmek, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile resmi, gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar  nezdinde Derneği temsil etmek,
h) Şube ile ilgili her türlü faaliyetin verilen direktifler çerçevesinde yürütülmesi için  Şubenin Başkan ve Genel Sekreterine uygun göreceği ölçüde yetkiler vermek,
i) Avrupa ile bütünleşme fikrinin üniversite gençliği bünyesinde geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Dernek şubesinin gençlik kolu gibi çalışacak olan bir “Avrupa Genç Kuşağı” kurmak ve faaliyetlerini koordine etmek.
j)Merkez Yönetim Kurulunun yasalara ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

D) Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Kasım ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 20- Şube Yönetim ve Denetleme Kurulunun oluşturulması, Görev ve Yetkileri:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, kendi içinden bir Başkan, bir Yazman, bir Sayman seçer. Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle  ayrılması halinde sırası ile yedeklerden alınır. Şube Denetleme Kurulu,  Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.üyeden oluşur; üyeler, aralarından birini başkan seçerler. Asil üyelerden birinin herhangi bir nedenle  ayrılması halinde sırası ile yedeklerden alınır.  Şube Denetleme Kurulu, altı ayı aşmayan aralıklarla  Şube Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap işlerini denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar.

Madde 21- Yurt Dışında Şube, Temsilcilik Açılması:

Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunmak amacı ile yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu kararının Merkez Genel Kurulunca kabul edilmesi halinde Merkez Yönetim Kurulu,

a) Şube açmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üç kişiyi,
b) Temsilcilik açmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişiyi yetkili kılar.

Yönetim Kurulu gerekli görürse, yabancı uyruklu bir kişiyi temsilci olarak yetkili kılabilir.

Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu, Derneğin, Dernekler Kanunu’nun onbirinci ve onikinci maddelerine göre, yurt dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması, bunlarla işbirliği yapılması veya işbirliğine son verilmesi için Merkez Genel Kuruluna öneride bulunur.

Madde 22- Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul’da seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerinin adı ve soyadları ile ilgili mevzuata öngörülen diğer bilgileri, mevzuatta belirtilen süre içinde Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 

Madde 23- Derneğin İç Denetimi:

Yönetim Kurulu’nun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde Denetleme Kurulunca denetlenir.

Madde 24- Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi:

Dernek Tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi, Genel Kurul kararı ile olur ve görüşme ve karar konusunda aynen fesih için gerekli kurallar uygulanır.

Madde 25- Derneğin Fesih ve Tasfiye Şekli:

Derneğin Feshi:

Derneğin Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. Birinci toplantıda üyelerin üçte iki çoğunluğun sağlanmaması halinde yapılacak olan ikinci toplantıda Yönetim ve Denetim kurulları asıl üyelerinin tamsayıları toplamının iki katından az olmayan çoğunluk aranır.

Derneğin feshine ilişkin kararın, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Dernek, Genel Kurul tarafından feshedilirse, Derneğin para ve her türlü mal varlığının nereye verileceği, Derneği fesheden Genel Kurul tarafından belirlenir.

Derneğin, Dernekler Kanunu’nun 50 nci maddesine göre mahkeme kararı ile feshedilmesi veya bu kanunun 51 nci maddesine göre kendiliğinden dağıtılmış sayılması hallerinde Derneğin para ve her türlü mal varlığı mevcut ise, Derneğin bağlı bulunduğu federasyona, böyle bir federasyon yok ise, Dernek merkezine en yakın yerde merkezi bulunan ve amacı benzer olan bir derneğe verilir.

Madde 26- Derneğin Gelirleri:

Derneğin Gelir Kaynakları:

a) Üye ödentileri: Tüzükte belirtilen, üyelerden alınan giriş ve aylık ödenti,
b) Hibe : Derneğe üye olanlar, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından hibe olarak verilen  taşınır, taşınmaz mallar, kıymetli eşya, maden, evrak ve nakit,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Derneğin yapacağı yayın ve toplantıların hasılatı,
e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanacak her türlü bağış ve yardımlar,
f) Hazırlanacak projelerden elde edilecek gelirler,
g) Dernek Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilen her türlü yayıma alınan reklamların bedelleri,
h) İlgili mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı olmayan sair gelirlerden oluşur.

Derneğin yabancı ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da diğer kurumlardan yardım almasında ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranılır.

Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, bankalar ve finansman kuruluşları ile mal ve hizmet alımında bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere borçlanabilir, Dernek üyelerinden borç alabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek üyelerinden alınan borçlar için faiz ya da vade farkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmaz, diğer borçlanmalar piyasa koşulları içinde gerçekleştirilir ve ilk Genel Kurul toplantısına bilgi sunulur.

Madde 27- Gelir ve Giderlerde Usul:

Derneğin gelirlerinin alınmasında ilgili mevzuattaki hükümlere uygun olarak hareket edilir.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirler. Bu karar, mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Bütün harcamalar, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarla olur. Yönetim Kurulu’nun kararı olmadan hiçbir harcama yapılmaz.

Tahsil olunan paralar Yönetim Kurulunun uygun göreceği bankalardan bir veya birkaçında Dernek adına açtırılacak hesaba yatırılır. İvedi ödemeleri karşılamak üzere Derneğin kasasında gerektiği kadar para bulunabilir. Bu tutar, ilgili mevzuatta sınır olması halinde bu sınırı aşamaz.

Para bankadan Yönetim Kurulunun kararına göre, Başkan veya Genel Sekreter ile, Genel Sayman  veya Yönetim Kurulu’nun  diğer üyelerinden birinin ortak imzası ile çekilir.

Dernek adını gazete, dergi ve öteki basılı eserlere vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 28- Defter ve Kayıtlar:

Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun onaylı defterler ile kayıtları tutar.

Madde 29- Diğer konular:

İşbu Tüzükte bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

Kurucuların ad ve adresleri:

 1. BÜLENT AKARCALI
 2. İLHAN AKİPEK
 3. ERDOĞAN ALKİN
 4. NUSRET ARSEL
 5. HAMİT BATU
 6. İ. HAKKI BATUK
 7. FEYYAZ BERKER
 8. M. ARİF DEMİRER
 9. ŞİNASİ ERTAN
 10. OĞUZ GÖKMEN
 11. AKIN İLKİN
 12. KAMRAN İNAN
 13. L.YENİAY KÖSEOĞLU
 14. EROL MANİSALI
 15. SÜMER ORAL
 16. KAYA ÖZDEMİR
 17. NECDET SERİN

(Adresler gizlilik amacıyla web sayfasına konulmamıştır.)