Gümrük Birliği ve AB ile Ekonomik İlişkiler Konusunda Önerilenler

By Gümrük Birliği ve AB ile İlişkiler

                                            Genel Sonuç : Avrupa Günü’nün World Café bölümünde Öğrencilerin Vurguladıkları Öneriler

Gümrük Birliği’nin tüm getirilerinin yanısıra AB tarafından imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB-Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerinde Türkiye aleyhine adil olmayan rekabet  koşullar oluşturmaktadır.Türkiye Serbest  Ticaret Anlaşması yapılan ülkelerin mallarını AB üzerinden gümrüksüz alırken,bu ülkelere gümrüklü olarak mal satar.Bu adil olmayan ticaret koşullarının sürdürülmesi AB ‘nin kendi değerleriyle de uyuşmamaktadır.Bu nedenle bu anlaşmanın reforme edilmesi ve günümüz koşullarına uyarlanması gerekir.

AB’nin  Serbest Ticaret Anlaşmalarını  üyelik süreci veya ekonomik entegrasyon içindeki ülkelere de açık olarak imzalaması bir çözüm olabilir. Bir diğer çözüm önerisi ise Gümrük Birliği Anlaşması’nın reforme edilmesiyle Türkiye’yi yapılan Serbest Ticaret Anlaşması’nın otomatikman taraflarından biri olmasını sağlayan bir düzenlemenin yapılmasıdır.Böylece Türkiye Anlaşmanın bir paydaşı olarak yasal bir statüye ulaşabilir.

Gümrük Birliği’nin  tarım, hizmet sektörü ve kamu alımları kapsamında  genişletilmesi  belli sektörlerde önemli  katkı sağlayabilir ve ticaret hacmini geliştirilmesi adına olumlu bir adımdır.Ancak Türkiye,bu dönüşümün kendi üreticisine getirebileceği dengesiz rekabet koşullarını önlemek için etkili bir destek ve koruma politikası geliştirmelidir.Daha uyumlu ve sorunsuz bir ekonomik ilişki koşullarının oluşması adına  dış ticarete ilişkin konularda karar alma mekanizmalarında  Türkiye’ye de yer verilmesi bu süreçleri destekler. Türkiye bunlara ek olarak  dış ticaretini  geliştirmek için yeni ilişkiler geliştirerek yeni pazarlar bulmalıdır.

MADDELER:

1)AB’nin ilk amacının ekonomik,  free circulation olduğunu unutmamak gerekir.

2)Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi, ülke içi ve dışı diğer kurumların gelişimine ve globalleşmesine yardımcı olur.

3)Önce,Türkiye dışa bağımlı olmamak için kendi iç ticaret sıkıntılarını, tarıma  verilen incentiveleri (özendirici) halletmeli.

4)En temel olanak yeni bir tarım reformu, çiftçiye verilen fırsatların ve kotaların yeniden değerlendirilmesi gerek.

5)Tarımsal ürünlerinde ihracatının genişletilmesi.

6)Bu genişlemenin sadece Gümrük Birliği ile değil, Avrupa Birliği  dışı bölgeler  ile de ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi.

7)Türkiye’nin üretim kapasitesinin yüksek olduğu alanlarda anlaşmanın genişlemesi.

8)İç piyasada tarım ve sanayide üretimin teşfik edilmesi.

10)Türkiye’nin tarım ve hizmet sektöründe rekabetçi piyasasının AB’ye açılması iki taraf içinde karlı olacaktır.Ayrıca bu şekilde AB ile tarım politikaları uyumlaştırılacak ve AB pazarında rekabet gücü artacaktır.

11)Paralel bir Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasının,prosedürlerin  daha hızlı gitmesinin faydası olacaktır.Öyle bir madde gerekli ki, 3. Ülkelerle serbest ticaret anlaşması imzalanırken AB tarafından, Gümrük Birliği ülkelerinin  de bu anlaşmanın (istek dahilinde ) bir parçası olduğunu belirtmeli.

9)AB’nin STA imzaladığı 3. ülkelerle Türkiye Anlaşma yapmadığı takdirde bu ülkenin malları Türkiye’ye gümrüksüz girebilmektedir. Bu durumu önlemek için Türkiye bu ülkelerle  STA imzalamalı, ayrıca AB’nin bu ülkelere yaptığı STA müzakerelerine de katılması sağlanmalıdır

12)Anlaşmanın kapsamı genişletilmeli,bu kapsama Türkiye gelirinin %70 ini oluşturan hizmet ve tarım sektörü dahil. Aynı zamanda kamu ihaleleri de rekabet edilebilir  hale getirilip bu kapsam genişletilmeli.

13)Genişletilmeye ek olarak ticaret anlaşmalarının da dahil edilmesi

14)Hizmet sektörünün ticaretinde vergi, rekabet koşulları gibi konularda hukuki bir zemin oluşturulması.Hizmetin gümrüksüz dolaşabilmesi, hizmetin kontrol altına alınması ve böylece neo-liberal ekonominin sosyal eşitsizlik yaratmasını engellemek.

15)Gümrük Birliği reform edilmeli.Çünkü Türkiye’ye AB ile anlaşmalı olan ülkelerin malları gümrüksüz girebiliyorsa;Türkiye’ninkiler de Meksika veya Kanada pazarına gümrüksüz girip rekabet edilebilmeli.

16)Modernize edilmeli, eksikler var çünkü.Gümrük Birliği’nin asimetrik yapısı,Türkiye için ekonomik anlamda sürdürülemez.Anlaşmanın hal,mekanizmasının kurulması ve vize sorununun çözülmesi gerekiyor.Yetki,değerlendirme raporunda Komisyon, AB  pazarı ve Türkiye için ölçümünü yaptı.

17)Etki analizinin ,Gümrük Birliği’nin reforma girmesi durumunda, daha iyi yapılması ve açıklanması gerekir.Getiriler ve götürülerin çok daha detaylı tartışılması gerekiyor.

18)Gümrük Birliği anlaşmasının günümüz koşullarına göre düzeltmeler ve regülasyona tabi tutulması.

19)Türkiye’de yapılan tarım ve sanayi reformları,yatırım ve kalkındırmalar devam ederken, dış ticaret hacmini büyütecek adımlar atılmalı.

20)Ekonomik ilişkilerimiz Avrupa’yla  yoğun olduğu için Gümrük Birliğine Adil yarış koşulları getirerek genişletilmeli.